OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw  Firmy TECHKLAR – Maksymilian Klar  wprowadzone dnia 10.02.2023 r.  

 • 1 Zakres obowiązywania  
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (OWS)  mają zastosowanie do wszystkich stosunków handlowych  Firmy TECHKLAR – Maksymilian Klar (adres: ul.  Dworska 5, 42-165 Lipie, NIP 5742067350, REGON  382577841, adres poczty elektronicznej:  biuro@techklar.com, tel. +48 728 162 943), dalej: „Firmy”  z klientami dalej: „Kupującymi”, w szczególności  sprzedaży i dostaw Towarów lub Usług.  
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw stanowią  integralną część umowy zawieranej pomiędzy  Kupującymi oraz Firmą, niezależnie od formy zawarcia tej  umowy.  
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (OWS)  obowiązują z wyłączeniem innych regulacji. Firma nie  uznaje regulacji ogólnych warunków, obowiązujących u  klienta, sprzecznych z treścią Warunków Ogólnych lub  odbiegających od nich, chyba że jednoznacznie na piśmie  wyrażona została zgoda na ich zastosowanie. Ogólne  Warunki Sprzedaży i Dostaw obowiązują również wtedy,  gdy dostawa do klienta jest realizowana bez jakichkolwiek  zastrzeżeń, wiedząc, że warunki handlowe Kupującego  odbiegają od naszych Warunków Ogólnych lub są z nimi  sprzeczne.  
 4. O ile nie uzgodniono inaczej, OWS mają zastosowanie  w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia  przez Kupującego lub przynajmniej w wersji ostatnio  przekazanej mu w formie tekstowej jako umowa ramowa,  również dla podobnych przyszłych umów, bez  konieczności ponownego ich przywoływania w każdym  poszczególnym przypadku.  
 5. Indywidualne ustalenia zawierane z Kupującymi, w tym  umowy dodatkowe, uzupełnienia i zmiany umów  dotychczasowych mają w każdym przypadku  pierwszeństwo przed niniejszymi OWS, jeżeli zostały  zawarte w formie pisemnej.  
 6. Prawnie istotne oświadczenia i zawiadomienia, które  chce złożyć któraś ze Stron, takie jak np. wyznaczenie  terminu, zawiadomienie o wadach, odstąpienie lub  

obniżenie ceny z powodu wad muszą być składane w  formie pisemnej lub tekstowej (np. list, e-mail).  § 2 Zawarcie umowy  

 1. Oferty Firmy kierowane do Kupujących nie mają  charakteru zobowiązującego i wiążącego. Dotyczy to  również sytuacji, gdy Kupującemu zostały dostarczone lub  wydane katalogi, dokumentacja techniczna (np. rysunki,  plany, obliczenia, kalkulacje), inne opisy produktów lub  dokumenty – również w formie elektronicznej – do  których Firma zastrzega sobie prawo własności i prawa  autorskie.  
 2. Prezentację produktów lub usług Firmy należy  traktować jedynie jako informację o ich właściwościach i  tego typu prezentacja nie stanowi oferty, lecz jedynie  niewiążące zaproszenie dla klienta do złożenia  zamówienia. Firma zastrzega sobie możliwość  wprowadzania zmian o charakterze technicznym oraz  dokonywania innych zmian w zakresie, w jakim można  oczekiwać, że są one do zaakceptowania dla klienta.  
 3. Potwierdzenie otrzymania zamówienia stanowi  oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia umowy tylko  wtedy, gdy zostanie to przez Firmę w sposób jednoznaczny  stwierdzone. Przyjęcie zamówienia przez telefon nie  stanowi wiążącej akceptacji oferty zawarcia umowy.  Umowa dochodzi do skutku dopiero na podstawie  pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez  Firmę.  
 4. Przy zawieraniu umów między Firmą, a Kupującymi  wyłącza się zastosowanie artykułu 682 Kodeksu  Cywilnego, dotyczącego dorozumianego przyjęcia oferty.  5. Firma zastrzega prawo do przeniesienia praw i  obowiązków wynikających z umów na podmioty trzecie.  
 5. Klient jest uprawniony do przeniesienia swych praw  wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie tylko  za uprzednią pisemną zgodą Firmy. To samo dotyczy cesji  roszczeń wobec Firmy.  
 6. Prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej  do ilustracji, wzorów, rysunków, obliczeń, kosztorysów  oraz innych ofert i dokumentów udostępnianych przez  Firmę i przekazywanych, przysługują Firmie lub jej  

licencjodawcom (dotyczy to również praw autorskich o ile  dokumenty te są chronione prawem autorskim).  Dokumenty te nie mogą być udostępniane osobom  trzecim, chyba że w sposób jednoznaczny wyrażona  została na to pisemna zgoda.  

 1. Jeżeli Firma będzie zobowiązana do zrealizowania  dostawy na podstawie wzorów, rysunków, dokumentacji,  projektów, modeli lub innych specyfikacji i wskazówek  klienta, klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to,  że wskutek działań Firmy nie dojdzie do naruszenia  jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności  intelektualnej osób trzecich. Klient jest zobowiązany do  zwolnienia Firmy z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz  naprawienia poniesionej przez Firmę szkody (w  najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo) w  związku z ewentualnym naruszeniem takich praw osób  trzecich (co obejmuje również koszty ewentualnego  doradztwa prawnego i koszty zastępstwa procesowego)  oraz zobowiązany jest do podjęcia wszelkich  przewidzianych prawem czynności aby występować  zamiast Firmy w ewentualnym postępowaniu w  charakterze pozwanego, lub jeżeli to nie byłoby możliwe,  przystąpić do toczącego się postępowania w charakterze  interwenienta po stronie Firmy.  
 • 3 Termin dostawy i opóźnienie w dostawie  1. Termin Dostawy jest uzgadniany indywidualnie z  Kupującym lub podawany przez Firmę przy przyjęciu  zamówienia.  
 1. Warunkiem przestrzegania przez Firmę uzgodnień jest  wyjaśnienie wszystkich kwestii handlowych i  technicznych pomiędzy stronami umowy oraz wywiązanie  się przez Kupującego ze wszystkich ciążących na nim  obowiązków, takich jak uzyskanie niezbędnych  urzędowych zaświadczeń lub zezwoleń lub uiszczenie  zaliczki. W przeciwnym razie Termin Dostawy ulega  odpowiedniemu wydłużeniu.  
 2. Warunkiem dochowania Terminu Dostawy jest  prawidłowe i terminowe zrealizowanie dostaw dla Firmy  przez jej kontrahentów. O możliwych opóźnieniach  poinformujemy klienta tak szybko, jak to możliwe. 

1 | S t r o n a 

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw  Firmy TECHKLAR – Maksymilian Klar  wprowadzone dnia 10.02.2023 r.  

Wszelkie roszczenia dotyczące braków dostarczonych  Towarów lub ewentualnych innych szkód dotyczących  Towarów związanych z dostawą należy zgłaszać  niezwłocznie.  

 1. Termin Dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli Towar  przed upływem terminu opuścił zakład lub jeżeli do tego  czasu została zgłoszona gotowość do wysyłki. Jeżeli  konieczne jest przeprowadzenie odbioru, decydujące  znaczenie ma data odbioru – z wyjątkiem wystąpienia  przyczyny uzasadniającej odmowę przyjęcia Towaru – lub  ewentualnie powiadomienie o gotowości do przyjęcia,  jeżeli odbiór miałby ulec opóźnieniu z przyczyn, za które  Firma nie ponosi odpowiedzialności.  
 2. Jeżeli niedotrzymanie Terminu Dostawy spowodowane  jest siłą wyższą, pandemii, wojen, władczymi działaniami  organów państwa, sporami zbiorowymi lub innymi  zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą, Termin  Dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu. O  wystąpieniu i ustaniu takich okoliczności Firma  poinformuje klienta tak szybko, jak to możliwe. Regulacja  ta obowiązuje również wtedy, gdy tego typu zdarzenia  wystąpią u naszych dostawców lub podwykonawców.  
 3. Jeśli z przyczyn od Firmy niezależnych nie będzie  można dotrzymać wiążących terminów dostawy,  Kupujący zostanie poinformowany o tym niezwłocznie  wraz z jednoczesnym podaniem mu przewidywanego  nowego terminu dostawy.  
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 jeżeli usługa nie  będzie dostępna również w nowym terminie dostawy,  Kupujący nabywa uprawnienie do odstąpienia od umowy  w całości lub w części. W razie odstąpienia od umowy,  Strony zwrócą sobie wzajemnie to co świadczyły w czasie  jej trwania, chyba że nie jest to możliwe z uwagi na rodzaj  przedmiotu umowy.  
 • 4 Dostawa, przeniesienie ryzyka, odbiór, opóźnienie  w odbiorze  
 1. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego  pogorszenia stanu Towaru przechodzi na Kupującego z  chwilą przekazania mu towaru lub, w przypadku dostawy  „loco fabryka”, z chwilą wydania Towaru spedytorowi,  

przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji  wyznaczonej do przeprowadzenia dostawy.  

 1. Jeżeli wysyłka lub odbiór towaru ulegną opóźnieniu lub  nie dojdą do skutku z powodu wystąpienia okoliczności,  za które Firma nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko  przechodzi na Kupującego od dnia zawiadomienia go o  naszej gotowości do wysyłki lub odbioru.  
 2. W przypadku zwłoki w odbiorze, braku współpracy lub  opóźnienia dostawy z innych przyczyn, za które  odpowiedzialność ponosi Kupujący, Firma ma prawo  żądać odszkodowania za powstałą szkodę łącznie z  dodatkowymi kosztami (np. kosztami magazynowania).  
 3. Odbiorca lub Kupujący ma obowiązek powiadomić  przewoźnika na piśmie, w stosownym czasie i zgodnie z  przepisami prawa, o wszelkich uszkodzeniach lub stratach  wynikłych w trakcie przewozu Towaru. Na życzenie  Kupującego dostawa zostanie objęta ubezpieczeniem  przewozowym, zawartym na jego koszt.  
 • 5 Ceny i warunki płatności  
 1. Rozliczenia między Stronami będą następowały na  podstawie faktur VAT.  
 2. Kwoty wskazane na fakturze VAT będą wyrażone w  złotych polskich (PLN), a w przypadku klientów  zagranicznych w euro (EUR) lub dolar (USD). W  przypadku wskazania ceny w euro lub dolar zostanie ona  przeliczona na polskie złote według kursu kupna walut  określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień  wystawienia faktury. Ceny ustalone w umowie są cenami  netto, do podanych cen należy każdorazowo doliczyć  podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu  wystawienia faktury VAT.  
 3. W przypadku sprzedaży na odległość „loco fabryka”, o  której mowa w § 4 ust. 1 OWS, Kupujący ponosi koszty  transportu, koszty ubezpieczenia transportu oraz  ewentualnego magazynowania, które są uzgadniane  indywidualnie w umowie. Jeżeli transport jest  zorganizowany przez Kupującego, wszelkie ustalenia z  przewoźnikiem spoczywają na Kupującym.  
 4. Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany  cen, jeżeli po zawarciu umowy dojdzie do wzrostu  

kosztów, w szczególności taryf lub zmian cen materiałów,  potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy.  5. Wszelkie cła, opłaty, podatki i inne opłaty publiczne  obciążają Kupującego.  

 1. Wystawiona faktura VAT jest wymagalna i płatna w  ciągu 7 dni od daty jej wystawienia, chyba, że ustalono  inny termin płatności.  
 2. Po upływie powyższego terminu płatności Kupujący  popada w zwłokę. W okresie zwłoki od ceny ustalonej na  fakturze VAT naliczane są odsetki ustawowe za  opóźnienie w transakcjach handlowych. Firma zastrzega  sobie prawo do dochodzenia dalszych szkód powstałych w  wyniku zwłoki.  
 3. Kupującemu przysługuje prawo do potrącenia lub  zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie zostało  stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu lub jest  bezsporne i zostało uznane na piśmie przez Firmę.  
 4. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że roszczenie  Firmy do ceny kupna jest zagrożone z powodu  niemożności zapłaty przez Kupującego, Firma ma prawo  zgodnie z przepisami ustawowymi odmówić spełnienia  świadczenia oraz – ewentualnie po wyznaczeniu terminu –  do odstąpienia od umowy.  
 • 6 Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej  1. Do momentu całkowitej spłaty przez Kupującego  wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń wynikających  z zawartej umowy i trwającego stosunku handlowego  (roszczenia zabezpieczone), Firmie przysługuje prawo  własności do sprzedanego towaru.  
 1. Przed całkowitym zapłaceniem zabezpieczonych  wierzytelności towary objęte zastrzeżeniem własności nie  mogą być przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich ani  cedowane jako zabezpieczenie. Jeżeli wobec Kupującego  złożono wniosek o wszczęcie postępowania  upadłościowego lub restrukturyzacyjnego musi on  niezwłocznie powiadomić Firmę o tym na piśmie.  
 2. W przypadku niezgodnego z umową zachowania  Kupującego, w szczególności w przypadku nieuiszczenia  należnej ceny kupna, Firma jest uprawniona do odstąpienia  od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi i/lub do 

2 | S t r o n a 

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw  Firmy TECHKLAR – Maksymilian Klar  wprowadzone dnia 10.02.2023 r.  

żądania zwrotu towaru na podstawie zastrzeżenia  własności.  

 1. Kupujący jest zobowiązany do starannego obchodzenia  się z Towarem w trakcie obowiązywania zastrzeżenia  własności, jest on zobowiązany do zawarcia umowy  ubezpieczenia na wystarczającą kwotę, chroniącą Towar  od ognia, wody i kradzieży, na własny koszt i według  wartości odtworzeniowej.  
 2. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego  poinformowania Firmy na piśmie o wszelkich  przypadkach uzyskania przez osoby trzecie dostępu do  Towaru, w szczególności o podejmowanych przez nie  czynnościach egzekucyjnych, jak również o wszelkich  przypadkach uszkodzenia lub zniszczenia Towaru. Klient  ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Firmy o  każdej zmianie właściciela Towaru oraz o zmianie swego  własnego adresu. Klient jest zobowiązany pokryć wszelkie  szkody i koszty wynikające z naruszenia tych obowiązków  oraz wynikających z podjęcia niezbędnych środków  interwencyjnych przeciwko próbom uzyskania przez  osoby trzecie dostępu do Towaru, o ile odpowiedzialność  za to spoczywa na kliencie.  
 3. Firma jest uprawniona do odbioru Towaru, jeżeli  zachowanie klienta będzie nosiło znamiona naruszenia  umowy, w szczególności w razie zwłoki w płatności.  Odbiór Towaru przez firmę jest traktowany jak odstąpienie  od umowy z Kupującym. Po odebraniu Towaru Firma jest  uprawniona do jego zbycia; wpływy uzyskane ze zbycia  Towaru zostaną zaliczone na kwotę odpowiedzialności  Kupującego, przy czym zostaną one wcześniej  pomniejszone o uzasadnione koszty zbycia Towaru.  
 • 7 Roszczenia kupującego z tytułu wad  
 1. W przypadku wad fizycznych i prawnych Towaru, w  tym nieprawidłowej dostawy, dostawy mniejszej ilości niż  ustalona, jak również nieprawidłowego montażu lub  wadliwej instrukcji montażu, do uprawnień Kupującego  mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, o ile  poniżej nie określono inaczej.  
 2. Firma ustala swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi  za wady, o której mowa w artykule 558 § 1 Kodeksu  Cywilnego na czas jednego roku od wydania towaru.  3. Firma udziela Kupującemu gwarancji jakości i  zgodności ze złożonym zamówieniem na dostarczone  Towary na okres 12 miesięcy licząc od dnia sprzedaży, z  tym zastrzeżeniem że brak zapłaty za Towary w całości  przez Kupującego wyłącza odpowiedzialność Firmy.  4. Kupujący jest zobowiązany zgłosić Firmie  występowanie wad Towaru niezwłocznie po ich  stwierdzeniu. W przeciwnym wypadku roszczenia  Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.  
 3. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany  Towar na własny koszt Firmie lub umożliwić dokonanie  kontroli reklamowanego Towaru w miejscu jego  składowania.  
 4. Firma zobowiązuje się, że w razie stwierdzenia wady  Towaru w okresie obowiązywania gwarancji, usunie wadę  Towaru lub wymieni Towar na wolny od wad. Wymiana  Towaru nastąpi niezwłocznie, chyba że Towar nie będzie  dostępny – w takim wypadku wymiana nastąpi w  najwcześniejszym możliwym terminie.  
 5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru  lub jego niezgodność ze złożonym zamówieniem, które  powstały w związku z używaniem Towaru w sposób  niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami  technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku  błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz  w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji.  
 • 8 Pozostała odpowiedzialność  
 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie  lub niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań, jeśli takie  niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zostało  spowodowane działaniem siły wyższej.  
 2. Firma niezwłocznie zawiadomi Kupującego o  zaistnieniu przeszkody w wykonaniu Umowy.  3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących  przepisów prawa, strony wyłączają odpowiedzialność  Firmy za szkodę, za wyjątkiem szkody spowodowanej z  winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.  
 3. W każdym przypadku odpowiedzialność Firmy wobec  Kupującego jest ograniczona do wartości Towaru netto  będącego przedmiotem umowy.  
 4. Wyłącza się możliwość dochodzenia przez Kupującego  jakichkolwiek dalej idących roszczeń odszkodowawczych,  w tym odpowiedzialności za straty wynikowe (wtórne),  roszczeń z utraconego zysku.  
 • 9 Poufność  

Strony zobowiązują się, że będą utrzymywać informacje  handlowe i techniczne, które uzyskają poprzez stosunki  handlowe, w poufności i nie będą ich przekazywać osobom  trzecim.  

 • 10 Wybór prawa i miejsce jurysdykcji 
 1. W odniesieniu do niniejszych OWS oraz stosunku  umownego między Firmą, a Kupującymi obowiązuje  prawo polskie, w szczególności przepisy kodeksu  cywilnego.  
 2. Jeżeli poszczególne postanowienia umowy z  Kupującymi łącznie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami  Sprzedaży i Dostaw są lub staną się całkowicie lub  częściowo bezskuteczne, to ważność pozostałych  postanowień pozostaje przez to nienaruszona.  Postanowienie całkowicie lub częściowo bezskuteczne  zostanie zastąpiona regulacją, której skutek ekonomiczny  będzie zbliżony do skutku regulacji bezskutecznej.  
 3. Wszelkie sprawy, w szczególności spory i roszczenia  wynikające z OWS lub zawartej umowy lub pozostające w  związku z nimi, w tym dotyczące istnienia, ważności,  interpretacji i skutków prawnych zapisów umownych będą  rozstrzygane przez sądy polskie właściwe dla siedziby  Firmy.  

Lipie, dn. 10.02.2023 

MASZ PYTANIA? SKORZYSTAJ Z
NASZEGO FORMULARZA